Bonitačné smernice pre posudzovanie plemena čivava a malý kontinentálny španiel

konečná verzia z.6.11.2010.


Čl. I.
ZÁKLADNÉ USTANOVENIE

Tieto smernice sú záväzné pre posudzovanie plemena čivava (CHIHUAHUA) a malý kontinentálny španiel, vychádzajú zo ŠTANDARDU FCI č. 218 a.) b.) a č. 77.
Cieľom týchto smerníc je:
a.) dosiahnutie jednotného postupu pri výklade štandardov,
b.) zabezpečenie jednotného a objektívneho posudzovania exteriéru bonitovaných jedincov,
c.) zaistenie jednotného váženia bonitovaných jedincov,
d.) jednotná metodika posudzovania závažnosti jednotlivých nedostatkov a vád,
e.) konkretizácia štandardov v súlade s vývojom tohoto plemena v rámci FCI a chovateľským cieľom klubu.

Čl. II.
BONITAČNÁ KOMISIA ZLOŽENIE A ÚLOHY

1. O spôsobilosti k chovu rozhoduje pri bonitácii trojčlenná komisia v zložení:
- posudzovateľ
- poradca chovu
- člen výboru klubu ( bonitačný referent)
2. Delegovanie posudzovateľa na základe vyžiadania RADOU KLUBU CHOVATEĽOV ČIVÁV A PAPILLONOV vykonáva ÚKK.
3. Bonitačná komisia spolu s poradcom chovu zodpovedá za riadne a úplné vyplnenie bonitačného posudku. Bonitačná komisia, z dôvodov hodných zreteľa, môže svoje rozhodnutie odložiť o 3 - 6 mesiacov. Proti tomuto rozhodnutiu má majiteľ bonitovaného jedinca právo sa písomne odvolať na RADU KLUBU, alebo ÚKK do jedného mesiaca od bonitácie.
4. RADA KLUBU pri nedodržaní alebo porušení týchto smerníc je povinná výsledky bonitácie zrušiť a nariadiť novú.

Čl. III.
PODMIENKY BONITÁCIE


1. Podmienkou účasti na bonitácii je dosiahnutie veku, pre plemeno čivava (CHIHUAHUA) a malý kontinentálny španiel 9 mesiacov, absolvovanie výstavy pred bonitáciou, ktorou je výstava organizovaná KCHČaP v Poprade minimálne v triede mladých, s tým, že krytie bude možné až po dovŕšení 12 mesiacov.
2. Bonitácie sa zúčastňujú len zdravé jedince.
U jedincov podozrivých z prenosných chorôb je prístup a posúdenie na bonitácii neprípustné.
3. Na bonitáciu nemusí byť jedinec upravený ako na výstavu. Posudzovateľ môže vylúčiť z posudzovania jedinca špinavého, nečesaného, splstnateného alebo zahmyzeného.
4. Posudzovateľ vylúči z posudzovania jedinca, ktorého chovanie bráni vykonaniu váženia, prehliadke chrupu a semenníkov.
5. Váženie sa vykonáva na riadne vyaretovanej váhe. Pes musí stáť alebo sedieť v strede váhy. Musí byť v kľude a váženie sa vykonáva bez akejkoľvek opory.
6. U nekľudných jedincov sa váženie opakuje 3x a z navážených hodnôt sa vypočíta priemer.
7. Posudzovanie exteriéru je hodnotenie súladu jednotlivých častí tela so štandardom a nesúlad sa vyjadruje v bonitačnom posudku slovným popisom nedostatku, vady a diskvalifikačnej vady.
8. Výsledok hodnotenia zapíše posudzovateľ v súlade so zápisom do bonitačného posudku aj do rubriky v preukaze o pôvode.
9. Bonitácii sa môžu zúčastniť všetky importované psy a suky do Slovenskej republiky po ich preregistrácii do SPKP bez ohľadu na vek a na to, že bonitácia bola u nich už vykonaná príslušným materským (zahraničným) klubom.


Čl. IV.
HODNOTENIE

1. Jedince, ktoré boli na bonitácii uznané ako spôsobilé k chovu sa v bonitačnom posudku označujú ako,
CHOVNÝ
prípadne
PODMIENEČNE CHOVNÝ
Ostatné jedince, ktoré sú k chovu nevhodné, sa označujú známkou
NECHOVNÝ
2. DISKVALIFIKÁCIA: Vážne chyby alebo iné závažné odlišnosti od štandardu.

 

Čl. V.
JEDNOTNÉ KRITÉRIA PRE POSUDZOVANIE JEDINCOV PLEMENA ČIVAVA

Krajina pôvodu: MEXIKO
Zaradenie: Spoločenský pes
Klasifikácia: skupina 9 -spoločenské
                      Sekcia 6 – Chihuahua

A) CELKOVÝ VZHĽAD:

Zo všetkých plemien vykazuje najmenších jedincov. Nepatrná veľkosť však neprináša žiadne znetvorenie, nedostatky, alebo nedostatok harmónie jednotlivých častí tela. Cení sa ako spoločenský a strážny pes. Jeho vzhľad je určený veľkou jablkovitou hlavou, krátkym nosom, veľkými rozvinutými ušami, pozoruhodnými výraznými očami a silnou postavou , bez príznakov slabosti, alebo krehkosti. Je kompaktný, vyvážený, mrštný a silný. Je veľmi temperamentný, zvedavý, pozorný a živý. Dôležitý je správny pomer medzi dĺžkou a výškou (tz. dĺžka tela o niečo väčšia než výška v kohútiku), pevný, rovný chrbát, stredne dlhé nohy, energický chod, vzpriamený chvost a šibalský výraz.

B) HMOTNOSŤ: medzi 1,5 – 3 kg pre psa i sučku. Pri rovnakej kvalite uprednostňovať menšieho jedinca.

CHYBY: hmotnosť nad 3 kg a pod 500g- zv. sa diskvalifikujú.

C) HLAVA: je mimoriadne dôležitá. Veľmi široká ale harmonická vzhľadom k telu. Tvaru guľatého, jablkovitého. Je široká, medzi lícami širšia ako medzi spánkami. Čelo je klenuté. Väčšia vzdialenosť medzi očnicami. Fontanela je zvláštnym znakom tejto rasy, ktorá je však nežiadúca. Čeľusť a líce suché.

CHYBY: vadou je hruškovitý tvar, úzka lebka, nedostatočné zaoblenie, malá vzdialenosť medzi očami.

VÁŽNE CHYBY: plochá alebo trojhranná hlava.

D) STOP: veľmi výrazný, hlboko ležiaci a široký, zodpovedajúci prechodu od klenutého čela k základu nosa.

VÁŽNE CHYBY: málo výrazný stop.

E) ČEĽUSŤ: krátka a rovná, pri pozorovaní z profilu prebieha vrchná a spodná línia čeľuste paralelne. Je želateľné, aby línie čeľuste spredu a zhora pôsobili dojmom takmer obdĺžnikových plôch.

VÁŽNE CHYBY: dlhá špicatá čeľusť..

F) NOS: malý, zaoblený, zhora mierne sploštený. Symetrický, v dobrom pomere k veľkosti čeľuste.

CHYBY: nos dlhý t.j. dlhší než vzdialenosť medzi vnútornými kútikmi očí. Ružová farba je vylučujúcou vadou.

G) PYSKY: suché, silne pigmentované, jemné a dobre priliehajúce.

CHYBY: slabo pigmentované sa považujú za nedostatok.

H) ZUBY: pre posudzovanie na bonitácii sú rozhodujúce zuby trvalé. Sleduje sa prítomnosť rezákov a špicákov. U psa a suky nemôže chýbať ani jeden špicák. Môžu chýbať 2 rezáky u psa i suky.

ZHRYZ: nožnicový, kliešťový alebo tesný predhryz a podhryz. Trpia sa rozhádzané, krivé alebo nepravidelné rezáky.

CHYBY: absencia ktoréhokoľvek špicáka je vylučujúcou vadou, pri predhryze tento nesmie spôsobovať „opičí výraz".

VÁŽNE CHYBY: výrazný predhryz alebo podhryz.

I) OČI: veľké a plné, nie však vypúlené, guľaté, výrazné, jasne od seba umiestnené. Stred očí a nasadenie stopu tvoria s najspodnejším bodom uší jednu rovinu. Úplne tmavo zafarbené, svetlé oko je prípustné, ale nie je žiadúce.

CHYBY: malé, mandľovité a v línii stopu neležiace oko, viditeľné beľmo pri pohľade dopredu, vypúlené oko.

J) UŠI: veľké, široké, vzpriamené a roztiahnuté ku koncu sa zužujúce, na špičke mierne zaguľatené, skôr nízko nasadené. Ušnica je jemná, tenká a ohybná, vonkajší povrch pokrytý jemnou srsťou. V kľudovom postavení má byť uhol medzi pozdĺžnou osou a priečnou osou 450 .

CHYBY: príliš špicaté alebo príliš na konci zaguľatené uši, príliš nízko alebo vysoko nasadené ucho, mäkké ucho.

VÁŽNE CHYBY: veľmi malé, zle stojace uši.

K) JAZYK: nesmie byť viditeľný. Ak neustále visí von aj po dotknutí sa prstom, je to vylučujúca vada.

VÁŽNE CHYBY: jazyk aj po dotyku visí von.

L) KRK: ľahko klenutý, stredne dlhý. U psa hrubší ako u suky, pričom nesmie stratiť pôvab. Je želateľné, aby srsť na krku bola o niečo dlhšia ako na ostatnom tele a tak ho robila hrubším. Má spočívať na silných, suchých pleciach.

CHYBY: príliš krátky krk.

VÁŽNE CHYBY: lalok.

M) TELO: veľmi kompaktné. Jeho dĺžka je o niečo väčšia ako výška meraná v kohútiku, hoci chrbát má byť krátky, predovšetkým u psov. Priama a vodorovná chrbtica. Je prípustné aby suky boli o niečo dlhšie, kvôli lepšej schopnosti rodiť.

Hrudník hlboký a priestranný tvorený dobre klenutými rebrami. Je široký a jeho predná partia dodáva hrudi šírku. Dĺžka a hĺbka sú vyvážené. Od najhlbšieho miesta hrudného koša vo výške lakťov po kohútik je rovnako ďaleko, ako od tohoto miesta po podlahu.

Brucho mierne vtiahnuté.

Chrbát a zadok sú v rovnakej výške - rovný. Panva je široká a plochá, bez náznakov poklesu a u suky obzvlášť široká.

CHYBY: kaprí alebo prehnutý chrbát, previsnuté brucho. Dlhšie, štíhlejšie telo.

VÁŽNE CHYBY: úzky a plochý hrudník, sudovité rebrá.

N) PREDNÉ KONČATINY: suché, mocné plecia, mierne osvalené, lopatky tvoria s horizontálou uhol 450. Pevné lakte tesne priliehajúce k telu, ktoré ovšem umožňujú voľný pohyb. Stredne dlhé nohy, ktoré pri pohľade spredu majú od lakťov pokračovať v priamej línii k podlahe. Pri pozorovaní z profilu sú rovné pri mierne zalomených záprstiach (sponkách), silné a pohyblivé. Stredne silné kosti v pomere k všeobecne želateľnej mohutnosti.

CHYBY: strmé lopatky (nedostatočné zauhlenie). Šikmé záprstie, dovnútra alebo von vytočené. Slabo vyvinutý hrudník, príliš dlhé, alebo príliš krátke nohy.

VÁŽNE CHYBY: tenké alebo odstávajúce lakte, nohy do „O" alebo „X".

O) ZADNÉ KONČATINY: sú dobre osvalené , kosti v pomere k dlhým nohám, mierne zauhlené v kolene a stehennom kĺbe. V prirodzenom postoji musí vertikála od najzadnejšieho bodu panvy (sedacia kosť) prebiehať cez prednú líniu priehlavku alebo trochu pred ňou. Priehlavky musia byť krátke, s dobre vyvinutou achillovou šľachou. Pri pohľade zozadu musia byť rovnobežné, rovné a zvislé.

CHYBY: zrazená panva alebo zadok. Slabé osvalenie. Chybné zauhlenie. Nohy postavené pod telom. Dlhé priehlavky, dlhšie zadné než predné nohy, čo narušuje vodorovnosť chrbtice (prestavaný), príliš dlhé, alebo príliš krátke nohy.

VÁŽNE CHYBY: kravský postoj, vyskakovanie jabĺčka, displázia bedrových kĺbov.

P) LABKY: malé, plné, krátke s plne oddelenými, ale nie roztiahnutými prstami. Nesmú byť mačacie ani zajačie. Vyslovene silné a zahnuté pazúriky, dobre vyvinuté vankúšiky.

CHYBY: roztiahnuté a otvorené prsty.

R) CHVOST: stredne dlhý, v dôsledku pozície panvy veľmi vysoko nasadený, jeho vzhľad patrí medzi zvláštne znaky plemena. Uprostred je širší ako pri nasadení , plochý, s postupným zužovaním, ktoré vybieha do špičky. Plochý výzor je spôsobený osrstením, ktoré je po stranách širšie ako na ostatnej ploche. Chvost je nesený radostne a živo (mimoriadne dôležitý znak), nikdy nie je medzi nohami. Môže byť nesený hore ako u stopovacích psov, alebo na chrbte ako u veveričiek, alebo v polkruhu, pričom špička sa ľahko dotýka boku. Chvost dáva telu rovnováhu a harmóniu a je preto vo všetkých detailoch veľmi dôležitý.

S) POHYB: pozorované zozadu musia zadné nohy zostať aj v pohybe takmer paralelné, nesmú byť vytočené dovnútra ani von. Krok má byť dlhý ale elegantný, ostražitý a istý. Nesmie byť váhavý a tiež sa nesmie prejaviť zlá súhra kĺbov, čo by sa prejavilo vlnitým pohybom. Tiež sa nesmú prejaviť príznaky slabosti. Posudzované spredu sa nohy pohybujú takmer paralelne, nesmú sa krížiť ani vytáčať v lakti. Počas pohybu by mala byť zachovaná priama línia od pleca k labke. Predné a zadné nohy nesmú pri pohybe stíhať a tiež zadné končatiny nesmú vybočiť zo stopy predných, pretože by to potočilo pozdĺžnu os tela. Pri kluse nesmie pes príliš vysoko zdvíhať labky. Pohyb musí byť uvolnený, pružný a ľahký, s potrebnou synchronizáciou, ktorá prispieva k tomu, že chrbát zostáva aj pri pohybe pevný, rovný, vyvážený. Pohyb zadnej nohy sa nesmie časovo kryť s pohybom prednej nohy

T) SRSŤ:

VARIETA DLHOSRSTÁ: hustá, dostatočne dlhá, rovná, s nie príliš hustou podsadou. Mierne zvlnená sa toleruje. Lesklá a mäkká. Srsť na labkách a zadnej strane predných končatín je dlhšia, na zadných tzv. nohavičky a na chvoste zvlášť dlhá. Dlhý a hustý golier okolo krku. Na ušiach je na špičkách krátka, postupne sa predlžuje smerom k základni, kde splýva s golierom.

CHYBA: srsť hrubá, odstávajúc, alebo príliš priliehavá, dlhá srsť na špičkách uší, nedostatočné osrstenie na chvoste.

VÁŽNE CHYBY: kučeravá srsť, všeobecne nedostatočná dĺžka srsti. Dlhá srsť na tvári je vylučujúcou vadou.

VARIETA KRÁTKOSRSTÁ: mäkká a lesklá, tesne priliehajúca na telo. Prítomnosť malého množstva podsady je želateľné. Trochu dlhšia srsť hlavne na krku a chvoste je povolená, rovnako ako riedka srsť na brade a na bruchu.

CHYBA: srsť strednej dĺžky medzi dlhou a krátkou sa považuje za vadu, rovnako ako zvlnená srsť.

VÁŽNE CHYBY: riedka srsť na celom tele.

SFARBENIE: všetky farby a ich kombinácie sú povolené. Farba ..merle" nie je prípustná.

 

Čl.VI.

JEDNOTNÉ KRITÉRIÁ PRE POSUDZOVANIE JEDINCOV PLEMENA EPAGNEUL NAIN CONTINENTAL

Krajina pôvodu: FRANCÚZSKO, BELGICKO
Zaradenie: Spoločenský pes
Zaradenie podľa FCI: skupina 9 – spoločenské plemená
                               Sekcia 9 – tpasličie kontinentálne španiele
Bez skúšky z výkonu

A) CELKOVÝ VZHĽAD:
Trpasličí kontinentálny španiel je malé vydanie normálneho španiela, harmonickej stavby tela, bohatého osrstenia a primeranej dlhej partie čumáku (tá je kratšia ako mozgovňa). Je nežný, ušľachtilý, chová sa hrdo, pohyb je volný a elegantný. Telo je o niečo dlhšie ako vyššie.

B) HMOTNOSŤ A VÝŠKA:
Hmotnosť: dve kategórie
1) do 2,5 kg pre psov aj sučky
2) od 2,5 kg do 4,5 kg pre psa a od 2,5 kg do 5 kg pre sučku
Minimálna hmotnosť je 1,5 kg pre psa i sučku.
DISKVALIFIKAČNÉ CHYBY: hmotnosť nad 4,5 kg pre psa a nad 5 kg pre sučku, hmotnosť pod 1,5 kg pre psa aj sučku.
Výška v kohútiku: okolo 28 cm.

C) HLAVA:
Všetky jej časti sú vyvážené, celkovo je dosť ľahká a krátka. Pri pohľade spredu i zboku je lebka medzi ušami zľahka vyklenutá.
CHYBY: plochá lebka, lebka jablkovitého tvaru a vypuklá ako u anglického toy španiela.

D) STOP:
Dostatočne výrazný. U ťažších psov menej výrazný, ale vždy citeľný, u veľmi malých psov jasne vyznačený, ale nie prehnaný.
CHYBY: stop príliš alebo nedostatočne vyznačený.

E) ČEĽUSŤ:
Pomerne silná.

F) NOS:
Malý, čierny, zaoblený, na vrchole mierne sploštený. Chrbát nosa rovný.
CHYBY: nos iný ako čierny.
DISKVALIFIKAČNÉ CHYBY: nos ružový alebo ružovo škvrnitý.

G) PYSKY:
Silno pigmentované, úzke, tenké a dobre priliehajúce.
CHYBY: depigmentácia.

H) ZUBY:
Pre posudzovanie na bonitácii sú rozhodujúce zuby trvalé. Sleduje sa prítomnosť rezákov a špicákov. U psa a suky nemôže chýbať ani jeden špicák. Môžu chýbať 2 rezáky u psa i suky. Prítomnosť molárov a premolárov sa nesleduje.
ZHRYZ: normálny, dobre sa uzatvárajúci – nožnicový.
CHYBY: podkus a predkus.
DISKVALIFIKAČNÉ CHYBY: absencia ktoréhokoľvek špicáka, predkus alebo podkus do tej miery, že sa rezáky už nedotýkajú.

I) OČI:
Dosť veľké, otvorené, pomerne ďaleko od seba uložené, nevystúple a uložené trochu pod líniou stopu. Majú byť tmavé, plné výrazu, s dobre pigmentovanými okrajmi viečok, mandľového tvaru.
CHYBY: oko malé, príliš guľaté, vypuklé, svetlé, viditeľné belmo pri pohľade priamo, depigmentácia okraja očných viečok.

J) UŠI:
Či už zavesené alebo vztýčené, vždy dosť ďaleko vzadu a pomerne ďaleko od seba nasadené, pomerne jemné ale pevné, pri prehmataní nesmie chrupavka končiť ostrou špičkou.
1) Typ so zaveseným uchom – Phaléne – uši nasadené nad líniou očí, zavesené, pohyblivé, pokryté veľmi dlhou jemnou srsťou.
2) Typ so vztýčeným uchom – Papillon – uši sú vysoko nasadené, široko roztvorené, vztýčené, šikmo nesené, taktiež ich os zviera s temenom hlavy 45 st. uhol, sú pokryté dlhou hodvábnou srsťou, ktorá splýva nadol.
Kríženie medzi oboma typmi je povolené, ale niekedy dáva jedincov s ušami prechodného typu, čo sa hodnotí ako vada.
VÁŽNE CHYBY: ucho polovztýčené, s klopenou špičkou, ukončené ostrou špičkou, príliš vysoko alebo nízko nasadené, mäkké, veľmi malé, rozdielne nesené.

K) JAZYK:
Nesmie byť viditeľný.
DISKVALIFIKAČNÉ CHYBY: paralyzovaný alebo trvalo viditeľný jazyk, ak po dotknutí prstom naďalej visí von z tlamy.

L) KRK:
Stredne dlhý, mierne klenutý.

M) TELO:
Chrbtová línia nie je ani príliš krátka, ani klenutá, ani prestavaná, ale ani plochá.
Bedrá pevné a mierne klenuté.
Hrudník priestranný, dostatočne hlboký,. Obvod hrudníka meraný medzi poslednými dvoma pármi rebier by sa mal približne rovnať výške v kohútiku. Rebrá sú dobre klenuté.
Brucho mierne vtiahnuté.
CHYBY: klenutý alebo prestavaný chrbát.

N) KONČATINY:
Lopatky a kosti ramien sú vyvinuté, rovnako dlhé, zvierajú normálny uhol. Hrudné a panvové končatiny sú rovné, skôr jemné. Stehná sú normálne zauhlené. Všetky štyri končatiny sú rovnobežné.
CHYBY: nerovné, prehnuté hrudné končatiny, uzlovité kĺby nadprstia, slabé panvové končatiny, jednoduché alebo dvojité vlčie pazúriky na panvových končatinách sú nežiadúce a považujú sa za chybu krásy, doporučuje sa ich odstránenie.

O) LABKY:
Pretiahnuté, tzv. „zajačie", so silnými, najlepšie čiernymi nechtami, hnedo a bielo sfarbené jedince môžu mať nechty svetlejšie, prsty majú dobre vyvinuté vankúšiky, medzi ktorými rastie dlhá srsť.
CHYBY: vtočené alebo vytočené labky, nechty sa nedotýkajú podlahy.

P) CHVOST:
Vysoko nasadený, dosť dlhý, pokrytý dlhou srsťou. V afekte nesený smerom nahor, zatočený ponad chrbát, jeho špička sa môže dotýkať chrbta. Nikdy nesmie byť plocho položený na chrbte alebo celkom zatočený.
CHYBY: zatočený chvost, spočívajúci na chrbte, padajúci na stranu – myslí sa chvost samotný, nie dlhá srsť na ňom.

R) POHYB:
Hrdý, voľný, ľahký, elegantný.

S) SRSŤ:
Bohatá, jemná, môže byť zvlnená, nie však kučeravá, bez podsady, plocho priliehajúca k telu. Na hlave, tváry, spredu na končatinách krátka, na tele stredne dlhá, na krku dlhšia, splývajúca na hruď, na ušiach najdlhšia, rovnako ako na chvoste.
CHYBY: nedostatočné, príliš jemné, chumáčovité osrstenie, kučeravá srsť, podsada.

T) SFARBENIE:
Na srsti môže byť akákoľvek farba na bielom základe. Na tele a končatinách musí biela farba prevažovať. Na hlave je biela farba najlepšie v podobe menej či viac širokého znaku. Biele znaky sú povolené na spodnej časti hlavy, ale pravažujúca biela farba na hlave je vadou. V každom prípade musia byť pigmentované pysky, očné viečka a predovšetkým nos.

Pozn.: psy – samce – musia mať dva zjavne normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.

Online prihlásenie

Udalosti

Dôležité linky