Stanovy klubu chovateľov čiváv a papillonov

STANOVY
občianskeho združenia Klub chovateľov čiváv a papillonov v Poprade
PREAMBULA


Názov: Klub chovateľov čiváv a papillonov v Poprade
Sídlo: Ing. Jozef Kuper, Abrahámovce 50, 059 72
Pôsobnosť: Slovenská republika
Príslušnosť: SLOVENSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA (SKJ)
Štatutárnym zástupcom je prezident klubu. Prezidenta klubu ustanovuje „Rada klubu" podľa čl. VI, bod 2) Rada klubu.

Článok I.
Postavenie a poslanie


1. Občianske združenie: Klub chovateľov čiváv a papillonov v Poprade (ďalej len KCHČaP) bolo dňa 14.04.1997 zaregistrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, pod číslom spisu WS/1-900/90-12380.
2. Klub chovateľov čiváv a papillonov v Poprade je občianskym združením, ktoré chráni práva a oprávnené záujmy svojich členov, vyplývajúce z členstva v tomto združení. Svojou činnosťou sa zaraďuje do odvetvia kynológie.
3. Klub chovateľov čiváv a papillonov v Poprade je v zmysle zákona číslo 83/1990 Z.z. o združovaní občanov, v znení neskorších predpisov, nezávislým, nepolitickým a dobrovoľným združením, s vlastnou právnou subjektivitou.
4. Činnosť Klubu chovateľov čiváv a papillonov v Poprade, hospodárenie a účtovníctvo sa riadia týmito stanovami, internými predpismi (Volebný poriadok, Disciplinárny poriadok, Bonitačný poriadok, Chovateľský a zápisný poriadok, Klubový výstavný poriadok, Poriadok pre udeľovanie titulov a čakateľstiev, Štatút pre priznanie titulu KLUBOVÝ ŠAMPIÓN a zaraďovanie do TOP rebríčka) a ostatnými všeobecne záväznými predpismi.
5. Klub chovateľov čiváv a papillonov v Poprade je členom Únie kynologických klubov.
6. Poslaním Klubu chovateľov čiváv a papillonov v Poprade je:
a) starať sa o všestranný rozvoj chovu plemien čivava a malý kontinentálny španiel (ďalej len MKŠ) v rámci štandardu, a jeho skvalitňovanie a propagáciu v Slovenskej republike, a v zahraničí;
b) vytvárať podmienky pre spoluprácu chovateľov, majiteľov a držiteľov psov plemena čivava a MKŠ;
c) zastupovať záujmy svojich členov v chove čiváv a MKŠ, poskytovať poradenské služby svojim členom;
d) nadväzovať a udržiavať kontakty s podobnými združeniami doma, a takisto aj v zahraničí;
e) vykonávať poradenskú, metodickú a informačnú činnosť v rámci chovu plemena čivava a MKŠ;
f) vydávať tlačené informácie v podobe Spravodajcu Klubu chovateľov čiváv a papillonov;
g) organizovanie a zabezpečovanie klubových výstav a bonitácií;
h) realizácia iných činností a aktivít, ktoré napomáhajú dosiahnuť ciele združenia;
i) využívať skúsenosti svojich členov a prizvaných odborníkov v odborno-metodickej pomoci chovateľom, s dôrazom na štandard chovaných plemien;
j) viesť požadovanú chovateľskú dokumentáciu pre svojich členov a spolupracovať s plemennou knihou;
k) zabezpečovať informovanosť svojich členov prostredníctvom prednášok, elektronickej pošty a vlastnej webovej stránky;
l) hájiť záujmy svojich členov vo vzťahu ku všetkým organizáciám, v ktorých pôsobí a zúčastňuje sa výstav a aktivít v rámci SKJ, SPZ, ÚKK a FCI;


Článok II.
Členstvo


1. Členom občianskeho združenia Klubu chovateľov čiváv a papillonov v Poprade sa môže stať každá fyzická, alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami, aj s cieľmi združenia, a ktorá sa chce aktívne zúčastňovať na jeho činnosti. Kolektívnym členom sa môžu stať právnické osoby, ktoré majú záujem materiálne, alebo inak pomáhať pri dosahovaní cieľov združenia.
2. Maloletá osoba, ktorá je mladšia ako 18 rokov, sa môže stať členom združenia KCHČaP, len s písomným súhlasom svojho zákonného zástupcu.
3. Členstvo je dobrovoľné a na prijatie za člena nie je právny nárok.
4. O prijatí za člena združenia rozhoduje Rada klubu na základe písomnej prihlášky adresovanej KCHČaP. Rozhodnutie o prijatí za člena združenia a informácie o platobných podmienkach zaplatenia zápisného a členského poplatku na účet klubu doručí KCHČaP novému členovi e-mailom alebo písomne najneskôr do 15 dní odo dňa rozhodnutia o prijatí za člena Radou klubu.
5. Členstvo vzniká zaplatením zápisného a členského poplatku na účet KCHČaP.
6. V prípade odmietnutia písomnej prihlášky, je Rada klubu povinná písomne oznámiť odmietnutie žiadateľovi. Po doručení oznámenia o odmietnutí písomnej prihlášky o členstvo v klube sa môže žiadateľ písomne odvolať na členskú schôdzu, ktorej stanovisko je konečné.
7. Nový členský poplatok sa platí vždy za kalendárny rok, bez ohľadu na dátum vzniku členstva v klube. Výnimku z výšky členského poplatku (v prípade invalidných dôchodcov, handicapovaných občanov, maloletých osôb a pod.) schvaľuje členská schôdza KCHČaP.
8. KCHČaP môže udeliť aj čestné členstvo na návrh člena klubu alebo orgánov klubu osobe, ktorá sa významne pričlenila o chov a propagáciu plemien čivava a MKŠ. Čestné členstvo schvaľuje členská schôdza KCHČaP. Čestný člen neplatí členský poplatok, ale má rovnaké práva a taktiež aj povinnosti ako riadny člen.
9. Členstvo v klube zaniká:
a) vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia Rade klubu o vystúpení zo združenia KCHČaP;
b) nezaplatením členského poplatku, najneskôr do 31.01. daného kalendárneho roka;
c) právoplatným vylúčením člena z KCHČaP za 1.) vystupovanie proti klubu a jeho záujmom, a poškodzovanie jeho dobrého mena; 2.) úmyselné alebo opakované porušovanie chovateľského poriadku;
d) odňatím čestného členstva;
e) úmrtím člena;
f) zánikom občianskeho združenia KCHČaP
10. Pri zániku členstva je člen vyškrtnutý zo zoznamu členov združenia.


Článok III.
Práva a povinnosti člena


1. Člen KCHČaP má právo:
a) podieľať sa na činnosti združenia;
b) zúčastňovať sa rokovania a rozhodovania na členskej schôdzi klubu;
c) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia a zúčastňovať sa na ich zasadnutiach;
d) podávať návrhy na zlepšenie činnosti združenia alebo na zmeny vnútorných predpisov združenia;
e) obracať sa so sťažnosťami a podnetmi na orgány združenia, a žiadať od nich stanovisko;
f) podieľať sa na kontrole činnosti volených orgánov klubu a hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom klubu;
g) každý člen po dovŕšení veku 18 rokov sa môže nechať pri výkone svojich práv plnohodnotne zastupovať, na základe písomného splnomocnenia, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa. V splnomocnení musí byť uvedený konkrétny právny úkon, ktorý môže splnomocniteľ v mene splnomocnenca vykonávať (napr. hlasovať v jeho mene na členskej schôdzi KCHČaP; podávať návrhy, sťažnosti alebo podnety v jeho mene a pod.)
h) od dosiahnutia veku 18 rokov má právo voliť a byť volený do orgánov klubu, aj prostredníctvom svojho splnomocneného zástupcu;
2. Člen KCHČaP má povinnosť:
a) dodržiavať stanovy klubu a ostatné interné predpisy združenia;
b) od každej zmeny identifikačných údajov (zmena trvalého pobytu, zmena priezviska a pod.) je každý člen do 30 dní odo dňa tejto zmeny povinný oznámiť vyššie uvedenú skutočnosť KCHČaP;
c) uhradiť škody spôsobené združeniu, ktoré boli spôsobené vinou člena klubu;
d) dodržiavať uznesenia prijaté členskou schôdzou klubu a plniť pokyny prijímané Radou klubu;
e) aktívne prispievať k rozvoju činnosti klubu;
f) každý člen klubu nesmie svojím chovaním vystupovať proti záujmom KCHČaP, poškodzovať jeho dobré meno, alebo inak poškodzovať jeho členov a orgány klubu;
g) platiť členský poplatok za každý kalendárny rok;

 

Článok IV.
Orgány klubu


Orgánmi KCHČAP sú:
- Členská schôdza
- Rada klubu
- Dozorná rada
1. Členská schôdza.
a) Členská schôdza je najvyšším orgánom KCHČAP a je vytvorená so všetkých členov klubu KCHČaP. Schádza sa podľa potreby, najmenej však 1x za kalendárny rok.
b) Členskú schôdzu zvoláva poverený člen Rady klubu, podľa plánu schváleného členskou schôdzou alebo podľa potreby písomne, E-mailom alebo SMS a to 30 dní vopred.
c) Rada klubu zvolá členskú schôdzu vždy, ak o to požiada najmenej 1/3 všetkých členov klubu, dozorná rada alebo orgán štátnej správy. V prípade, že Rada klubu v tejto lehote schôdzu nezvolá, zvolá ju na náklady klubu orgán štátnej správy.
d) Členská schôdza najmä:
1) rozhoduje o zmene stanov KCHČAP;
2) volí na 5-ročné funkčné obdobie Radu klubu a dozornú radu;
Prezidenta klubu zvolí Rada klubu spomedzi členov Rady klubu;
3) rozhoduje s konečnou platnosťou o prijatí, neprijatí alebo vylúčení člena klubu;
4) stanovuje výšku členského poplatku, prípadne mimoriadneho poplatku;
5) rozhoduje o sťažnostiach alebo odvolaniach proti rozhodnutiam Rady klubu a dozornej rady;
6) rozhoduje o zániku klubu a takéto uznesenie je povinná bezodkladne oznámiť príslušným orgánom štátnej správy;
7) odvoláva z funkcie členov Rady klubu a dozornej rady pre neplnenie povinností;
8) schvaľuje plán práce, správu o hospodárení a návrh rozpočtu klubu;
9) program členskej schôdze musí vždy obsahovať:
- schválenie správy Rady klubu o činnosti a výsledkoch hospodárenia za uplynulý rok.
- správu dozornej rady o kontrole hospodárenia klubu.
- schválenie plánu činností klubu na rok alebo dlhšie časové obdobie.
- schválenie výšky členského poplatku
- schválenie uznesení členskej schôdze.
2. Rada klubu:
a) Rada klubu je výkonným orgánom klubu a za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi. Počet členov je 7. Tvorí ju prezident klubu, ktorého si členovia Rady klubu zvolia spomedzi seba, viceprezident klubu, dvaja poradcovia chovu pre plemeno čivava, jeden poradca chovu pre plemeno MKŠ a dvaja členovia Rady klubu. Ak je prezidentom klubu zástupca plemena čivava, tak viceprezidentom vždy musí byť zástupca plemena MKŠ, a naopak. Funkcia v Rade klubu je nezlučiteľná s funkciou v dozornej rade. Všetky funkcie v klube sú čestné. Členská schôdza funkcionárom klubu môže ale nemusí, určiť spôsob finančnej odmeny za vykonanú prácu. Zasadnutie Rady klubu zvoláva prezident alebo poverený člen Rady najmenej 1x za kalendárny rok.
b) Rada klubu najmä:
1) riadi činnosť klubu medzi členskými schôdzami a zodpovedá sa členskej schôdzi;
2) zvoláva členské schôdze, pripravuje materiály správy a dokumenty na schválenie členskou schôdzou;
3) zabezpečuje organizačne všetky akcie klubu (bonitácie, výstavy, propag. a pod.);
4) hospodári s finančnými prostriedkami a majetkom klubu podľa platných právnych predpisov;
5) spolupracuje s kynologickými organizáciami (UKK, SKJ, FCI...);
6) prijíma prihlášky záujemcov o členstvo v KCHČAP, na základe stanov klubu. Je oprávnená neprijať záujemcov, ktorí nesplnia podmienky vyplývajúce zo stanov klubu alebo vyvíjali činnosť proti záujmom a dobrému menu klubu;
7) Rada klubu môže zasadať aj korešpondenčným spôsobom, ale všetky rozhodnutia musia byť ratifikované na riadnom zasadnutí;
8) Rada klubu rozhoduje o vylúčení člena z klubu, proti jej rozhodnutiu sa môže člen písomne odvolať do 15 dní na členskú schôdzu a proti rozhodnutiu členskej schôdze nie je možné odvolanie.
3. Dozorná rada:
a) Je kontrolným a disciplinárnym orgánom klubu a za svoju činnosť zodpovedá Členskej schôdzi. Počet členov je 3.
b) sleduje hospodárenie klubu, dodržiavanie stanov klubu a dodržiavanie ostatných poriadkov klubu;
c) sleduje plnenie uznesení členskej schôdze a zodpovedá sa členskej schôdzi;
d) zúčastňuje sa na zasadnutiach Rady klubu ako poradný orgán bez práva hlasovať;


Článok V.
Rokovací poriadok


1. Rada klubu a dozorná rada sú uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
2. Členská schôdza klubu a výročná členská schôdza klubu rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov, vrátane platných splnomocnení. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas prezidenta klubu.
3. Voľby do Rady klubu a Dozornej rady sa vykonávajú tajne.
4. Funkčné obdobie volených orgánov klubu je 5 rokov. Prezidentom klubu môže byť ten istý člen najviac dve po sebe nasledujúce volebné obdobia.
5. Dokumentácia klubu (zápisnice, uznesenia, správy a pod.) sú k dispozícii k nahliadnutiu všetkým členom klubu.
6. Orgány klubu sa zaoberajú podnetmi svojich členov a iných orgánov v lehotách a zásadách platných v správnom konaní.


Článok VI.
Zásady hospodárenia KCHČaP


1. Majetok KCHČAP je jeho vlastníctvom. S týmto majetkom hospodári samostatne a podľa vlastných stanov, v súlade so zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
2. OZ KCHČAP hospodári podľa rozpočtu, ktorý schvaľuje Členská schôdza na každý kalendárny rok.
3. Majetok tvorí:
a) hnuteľný a nehnuteľný majetok, ako aj jeho výnosy;
b) členské príspevky a zápisné;
c) dotácie, subvencie a dary od sponzorov;
d) príjmy, vyplývajúce z činnosti klubu;
4. Za hospodárenie klubu zodpovedá Rada klubu a Dozorná rada. Hospodársky rok je totožný s kalendárnym rokom a vyúčtovanie finančného hospodárenia sa vždy vykoná k 31.12. daného roku. Výsledky hospodárenia sa zverejnia na klubovej webovej stránke a na najbližšej Členskej schôdzi.
5. Príjmy klubu tvoria:
- členské poplatky;
- sponzorské príspevky, dary a iné príjmy.
6. Výdavky klubu tvoria:
- poplatky za členstvo v kynologických organizáciách;
- náklady spojene s činnosťou Rady klubu a Dozornej rady;
- náklady spojené s organizovaním kynologických akcií;
- náklady spojené s administratívnou činnosťou klubu.


Článok VII.
Zmena zastrešujúcej organizácie


KCHČaP môže zmeniť svoje členstvo v kynologickej organizácii, ktorá je členom Slovenskej kynologickej jednoty, za dodržania nasledovných podmienok uvedených vo Vnútornej smernici č. 1/2012 pre zmenu členstva v kynologickej organizácii člena SKJ.


Článok VIII.
Odčlenenie plemena zastrešeného v KCHČaP


Odčlenenie plemena sa riadi Vnútornou smernicou pre vznik nového chovateľského klubu schválenou valným zhromaždením SKJ dňa 4.4.2013.


Článok IX.
Zánik klubu


O zániku KCHČAP rozhoduje jedine Členská schôdza klubu. So zánikom KCHČAP musí súhlasiť 75% členov klubu, ktorí musia byť právoplatnými členmi klubu najmenej posledné dva roky bez prerušenia členstva v klube.


Článok X.
Záverečné ustanovenia


Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia členskou schôdzou a účinnosť dňom registrácie na MVSR.

 

Online prihlásenie

Udalosti

Dôležité linky