Chovateľský a zápisný poriadok klubu chovateľov čiváv a papillonov

Konečná verzia z 12.10.2013

Čl. I

Úvodné ustanovenie

1. Chovateľský poriadok plemien čivava a malý kontinentálny španiel (CHP) je využívaný na riadenie chovu uvedených plemien. Je záväzný pre všetkých, ktorí sa zaoberajú chovom psov s preukazom o pôvode a majú záujem o služby, ktoré poskytuje klub a ÚKK.

2. Produkcia šteniat bez preukazu o pôvode je nezlučiteľná s poslaním a etikou chovateľa, ustanoveniami tohoto CHP a bude považovaná za jeho porušenie s následným sankčným riešením a zákazom chovateľskej činnosti po dobu minimálne 2 roky.

3. Predaj šteniat prostredníctvom priekupníkov a výkupu je zakázaný a je dôvodom na ukončenie členstva v klube a ÚKK.

Čl. II

Základné pojmy

1. Preukaz o pôvode psa (PP) je úradný doklad vydaný plemennou knihou (PK).

2. Plemeno v zmysle CHP tvoria psy a suky s platným PP, ktorý vydala niektorá z PK členských alebo pridružených organizácií FCI.

3. Chovný jedinec je pes alebo suka určitého plemena, ktorý splnil podmienky pre zaradenie do chovu dané týmto CHP a je zapísaný v registri chovných jedincov.

4. Majiteľ je osoba alebo organizácia, ktorá právoplatne získala psa alebo suku a vlastní aj jeho PP.

5. Držiteľ je osoba alebo organizácia, ktorá je majiteľom poverená k chovateľskému využitiu určitého chovného jedinca.

6. Chovateľ je osoba alebo organizácia, ktorá je v dobe vrhu suky jej majiteľom alebo držiteľom a má zaregistrovaný chránený názov chovateľskej stanice.

7. Chov je cieľavedomá plemenitba, ku ktorej sa môžu využiť iba chovné jedince, ktoré sú v dobrom zdravotnom stave a spĺňajú všetky podmienky tohoto CHP.

8. Poradca chovu (PCH) je funkcionár klubu.

9. Pripúšťacie povolenie je základným chovateľským dokladom, ktorý vystavuje PCH a bez ktorého sa párenie suky nemôže uskutočniť. Pripúšťacie povolenie je súčasťou tlačiva „Prihláška k zápisu šteniat" a je platné iba s podpisom príslušného PCH. Pripúšťacie povolenie vydáva PCH na základe písomnej žiadosti majiteľa suky zaslanej najneskôr 4 týždne pred predpokladaným háraním suky spolu s dokladom o zaplatení poplatku klubu za daný úkon.

Čl. III

Chovateľské podmienky

Chovatelia združení v Klube chovateľov čiváv a papillonov (KCHČaP) svoje chovateľské aktivity záväzne vykonávajú podľa týchto zásad:

1. Chovné jedince

Pre zaradenie do chovu musí pes alebo suka splniť tieto podmienky:

- Čistokrvnosť osvedčená PP vydaným PK uznávanou FCI.
- Preregistrácia importovaných psov do PK.
- Absolvovanie výstavy organizovanej KCHČaP v Poprade minimálne v triede mladých.
- Absolvovanie bonitácie organizovanej KCHČaP v Poprade minimálne vo veku 9 mesiacov.
- Zaradenie do registra chovných jedincov vykonáva PK na žiadosť majiteľa a zároveň vykoná o tom zápis v PP.
- Do chovu sa nezaraďujú jedince, u ktorých bol vykonaný zákrok k odstráneniu/zakrytiu/zmierneniu anatomických alebo z chovu vylučujúcich exteriérových vád.
- Farba merle nie je v chove KCHČaP prípustná.
- Pri splnení chovnosti je psom a sukám priznaná doživotná chovnosť.

2. Riadený chov

Čivavy a malé kontinentálne španiele je možné zaradiť len do riadeného chovu.

Riadený chov predpokladá:

- Čistokrvnosť osvedčenú PP uznávanou FCI.
- Absolvovanie výstavy organizovanej KCHČaP v Poprade minimálne v triede mladých.
- Absolvovanie bonitácie organizovanej KCHČaP v Poprade minimálne vo veku 9 mesiacov.
- Minimálna veková hranica pre použitie v chove (prvé párenie) je pre psov a suky 12 mesiacov.
- Maximálna veková hranica pre použitie v chove (posledné párenie) je pre suku 8 rokov a pre psa neobmedzene, pričom sa neodporúča využívať chovného psa v chove po presiahnutí veku 10 rokov.

3. Pripúšťacie povolenie

- pripúšťacie povolenie vydáva PCH na žiadosť majiteľa suky minimálne 4 týždne pred predpokladaným háraním suky.
- Dodatočné vydávanie povolenia po uskutočnení párenia je možné len vo výnimočných prípadoch.
- Záležitosťou chovateľa je výber krycieho psa, pričom môže plne využiť služby PCH. V prípade, ak by pes vybraný chovateľom mohol narušiť chovateľské ciele chovu čiváv a malých kontinentálnych španielov, môže PCH takéto párenie zamietnuť a navrhnúť iných vhodných plemenníkov.
- V prípade odmietnutia vystavenia pripúšťacieho povolenia PCH, môže sa žiadateľ odvolať na Radu klubu, ktorá o žiadosti rozhodne.
- Pripúšťacie povolenie má platnosť 12 mesiacov.

4. Párenie

K páreniu v zmysle tohto CHP môže dôjsť len medzi chovnými jedincami rovnakého plemena tak ako to povoľuje štandard plemena čivava a malý kontinentálny španiel a príslušné ustanovenie FCI. Párenie je možné uskutočniť na základe pripúšťacieho povolenia vydaného PCH KCHČaP. Pripúšťacie povolenie sa musí vystaviť aj keď oba chovné jedince patria jednému majiteľovi. Párenie musí zodpovedať týmto podmienkam:

- Na párenie sa môžu použiť plemenníci, ktorí splnili podmienky chovnosti i v iných kynologických organizáciách začlenených v FCI. Žiadosť o použitie takéhoto psa je nutné doložiť fotokópiou PP, osvedčenia o získaní chovnosti v danej krajine a organizácii.
- Párenie suky dvoma psami v priebehu jedného hárania je zakázané. Šteňatá z takéhoto spojenia nebudú zapísané do PK.
- Príbuzenskú plemenitbu je dovolené vykonať len po konzultácii a so súhlasom PCH po preukázaní konkrétnych chovateľských zámerov predložených výsledkami a chovateľskými skúsenosťami. Nerešpektovanie pokynu vydaného PCH je dôvodom na nevydanie pripúšťacieho povolenia a nesúhlasu s registráciou takéhoto vrhu.
- Párenie krátkosrstých a dlhosrstých jedincov medzi sebou u plemena čivava je v klube dovolené.
- V prípade, že vznikne závažné podozrenie z nedodržania podmienok pripúšťacieho povolenia a to zámenou psov, použitím viacerých psov pre oplodnenie a pod., PCH nariadi DNA skúšku. Náklady na vykonanie tejto skúšky uhradí chovateľ. V prípade, že sa zistí, že neboli dodržané podmienky pripúšťacieho povolenia, Rada klubu vykoná disciplinárne pokračovanie. Ak sa nepreukáže nedodržanie pripúšťacieho povolenia, klub nahradí členovi náklady, ktoré mu vznikli urobením skúšky DNA.
- Úhrada za párenie je vecou dohody medzi majiteľmi chovných jedincov, odporúča sa písomná dohoda. Ak sa ako úhrada za párenie poskytuje šteňa, náleží prvý výber chovateľovi, druhý výber majiteľovi chovného psa.

5. Vrh

- Chovateľ hlási narodenie šteniat PCH od 6 do 7 týždňov ich veku a až po ich očipovaní, nie skôr, nie neskôr, spolu s dokladom o zaplatení poplatku klubu za daný úkon. Narodenie a počet šteniat hlási chovateľ aj majiteľovi otca šteniat a to do 7 dní.
- Čipovanie šteniat je povinné. Veterinárny lekár je zodpovedný za odborné očipovanie šteniat, vyhotoví o tom záznam.
- Čipovanie u plemena čivava a malý kontinentálny španiel sa vykonáva na ľavej strane krku, môže ho vykonávať len veterinárny lekár podľa rozhodnutia chovateľa.
- Chovateľ je povinný zabezpečiť riadny vývin šteniat. Novým majiteľom môže šteňa odovzdať až po siedmych týždňoch veku, očipované, minimálne 3x riadne odčervené, minimálne 1x očkované, v dobrom zdravotnom stave, schopné samostatne prijímať potravu.

6. Zisťovanie paternity

- Zisťovanie paternity sa bude prevádzať len v sporných prípadoch.
- Doporučuje sa chovateľom, aby si iniciatívne u kvalitných jedincov nechali urobiť vyšetrenie DNA.

7. Využitie chovných jedincov a povolené počty šteniat

- V riadenom chove je počet párení u psa neobmedzený, u suky sa povoľuje odchovať 3 vrhy za dva kalendárne roky, pričom po dvoch po sebe idúcich vrhoch sa musí nasledujúce háranie/párenie vynechať. Počet šteniat ponechaných vo vrhu sa neobmedzuje, neodporúča sa nechávať šteňatá neštandartné, t.j. také, u ktorých sú zistené nedostatky vyraďujúce z chovu.
- Pri početnejších vrhoch musia šteňatá v čase odstavenia dosahovať primeranú hmotnosť a stupeň vývinu.
- V prípade dokázateľného výskytu závažných exteriérových, povahových alebo zdravotných vád u potomstva po určitých jedincoch, môže Rada KCHČaP na návrh PCH chovnosť jedinca zmeniť alebo ho z chovu vyradiť.

Čl. IV

Právne vzťahy

- Právne vzťahy vyplývajúce z vlastníctva psa sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka a iných zákonov platných na území SR.
- V prípade spoluvlastníctva chovného jedinca musí byť jeden zo spoluvlastníkov splnomocnený ostatnými spoluvlastníkmi k jednaniu v rámci KCHČaP, či s inými orgánmi ohľadom chovateľských záležitostí. Splnomocnený predloží splnomocnenie s overeným podpisom majiteľov.
- Ak prejde gravidná suka do vlastníctva inej osoby, prechádzajú na túto osobu všetky práva a povinnosti ak nebolo písomne dohodnuté inak.
- Všetky náklady spojené s vrhom (čipovanie, očkovnanie, odčervenie...., poplatky za úkony PK, KCHČaP atď.) hradí chovateľ.

Čl. V

Záverečné ustanovenie

Klub chovateľov čiváv a papillonov vo svojej chovateľskej činnosti sa riadi zásadami ÚKK a pravidlami zápisného poriadku PK.

V Poprade dňa 25.4.1997 zakladajúca členská schôdza KCHČaP.

Posledné zmeny boli vykonané na základe uznesenia ČS konanej dňa 12.10.2013

 

Online prihlásenie

Udalosti

Dôležité linky