SLOVENSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA
Furmanská 9, 841 03 Bratislava
Chránené názvy chovateľských staníc

 

I. Základné ustanovenia


1. Centrálny register chránených názvov chovateľských staníc v majetku občanov SR, registrovaných na FCI, vedie SKJ. Evidenciu chránených názvov chovateľských staníc vedú aj jednotlivé členské organizácie SKJ.
2. Všetky chránené názvy chovateľských staníc / ďalej len CHS/ sú medzinárodne registrované. Medzinárodnú registráciu zabezpečujú jednotliví členovia SKJ prostredníctvom sekretariátu SKJ. Chránený názov chovateľskej stanice je schvaľovaný registrom CHS FCI v Belgicku.
3. Jednej osobe môže byť registrovaný iba jeden chránený názov chovateľskej stanice. Pridelenie chráneného názvu chovateľskej stanice je viazané na túto osobu a je celoživotné.
4. Majiteľom chráneného názvu chovateľskej stanice môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony.
5. Chránený názov chovateľskej stanice nie je viazaný na jedno plemeno. Jedna osoba má registrovaný jeden chránený názov chovateľskej stanice bez ohľadu na počet odchovávaných plemien a držaných súk.
6. Nárok na ochranu názvu chovateľskej stanice vzniká dňom jej registrácie na FCI.
7. Chránený názov chovateľskej stanice je trvalou a neoddeliteľnou súčasťou mena odchovaného jedinca. Chránený názov chovateľskej stanice sa uvádza za alebo pred menom psa.


II. Registrácia chráneného názvu chovateľskej stanice.


Žiadosť o registráciu chráneného názvu CHS sa predkladá na sekretariát príslušnej členskej organizácie SKJ, ktorá zastrešuje dané plemeno, ktoré chovateľ v dobe podania žiadosti plánuje odchovávať.
1. Žiadosť sa predkladá na predpísanom tlačive, dostupnom na webovej stránke príslušnej členskej organizácie SKJ.
2. Žiadosť odporúčame vyplniť čitateľne, najlepšie strojom, na PC alebo paličkovým písmom.
3. Žiadosť musí obsahovať:
a. meno a priezvisko žiadateľa, príp. titul,
b. dátum narodenia
c. úplná adresa trvalého bydliska
d. vlastnoručný podpis
e. odporúčame doplniť telefonický kontakt, resp. email.
f. šesť navrhovaných názvov chovateľskej stanice / čitateľne/ a to v poradí, v akom má žiadateľ o pridelenie záujem.
4. K žiadosti je potrebné priložiť:
a. obojstrannú kópiu občianskeho preukazu / rodné číslo odporúčame zatrieť/
b. doklad o uhradení poplatku za vybavenie žiadosti chráneného názvu chovateľskej stanice. Bez tohto dokladu nebude žiadosť vybavená.
5. Žiadosť je potrebné predkladať osobne alebo zaslať poštou / nie faxom/.


III. Chránený názov chovateľskej stanice.


1. Chránený názov CHS môže obsahovať maximálny počet 40 znakov vrátane medzier.
2. Navrhovaný názov CHS nesmie obsahovať hanlivé slová, vulgarizmy, slová propagujúce násilie, terorizmus a iné extrémistické hnutia.
3. Navrhovaný názov je prípustný v slovenskom jazyku ale aj cudzojazyčný.
4. Navrhovaný názov CHS nesmú tvoriť výhradne číslice a nesmie obsahovať názov štátu a názov plemena.
5. Navrhované názvy chovateľských staníc nesmú byť totožné s už chránenými názvami chovateľských staníc v centrálnom registri FCI v Belgicku.
6. Názov CHS, ktorý už bol raz schválený FCI nie je možné meniť.


IV. Záverečné ustanovenia.


1. Medzinárodne chránený názov CHS nesmie byť predmetom spolumajiteľstva. Majiteľom názvu CHS chráneného na FCI cez SKJ môže byť výhradne občan SR s trvalým pobytom v SR.
2. Cudzinec môže požiadať o chránenie názvu CHS len za podmienok:
a. ak má oprávnenie na pobyt v SR v rámci trvalého pobytu,
b. ide o občana EU a jeho rodinní príslušníci pobývajú na území SR na základe pobytového povolenia,
c. dlhodobo pobýva v SR, alebo sa jedná o cudzinca s prechodným pobytom na území SR, na základe povolenia na trvalý pobyt na území SR.
3. Prevod chráneného názvu CHS na inú osobu je možný iba v prípade, že bol doložený písomný, notársky overený súhlas oboch zúčastnených strán /vlastnoručné podpisy, adresy a rodné čísla/
4. Osobe, ktorá previedla svoj chránený názov CHS na inú osobu, už nikdy nesmie byť pridelený a priznaný iný názov chovateľskej stanice.
5. Chránený názov CHS je možné dediť a to na základe notárskeho zápisu – protokolom o prerokovaní dedičského konania.
6. Chránený názov CHS môže zaniknúť smrťou majiteľa alebo písomným zrušením zo strany majiteľa chráneného názvu CHS. Po tomto písomnom zrušení už dotyčnej osobe nesmie byť nikdy priznaný nový názov chovateľskej stanice.
7. Chránený názov chovateľskej stanice nie je možné požičiavať.
8. Archivácia všetkých žiadostí o chránenom názve CHS sa vykonáva po dobu 5 rokov.


Žiadosť o chránenie názvu chovateľskej stanice.

Schválené na zasadnutí VZ SKJ dňa 4.4.2013
Smernica nadobúda účinnosť dňom schválenia.

Online prihlásenie

Udalosti

Dôležité linky