Podmenky ochrany osobných údajov

Článok I.
Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom je Občianske združenie - Klub chovateľov čiváv a pappilonov v Poprade.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
Názov: Klub chovateľov čiváv a papillonov v Poprade
Sídlo: Ing. Jozef Kuper, Abrahámovce 50, 059 72
Pôsobnosť: Slovenská republika
Príslušnosť: SLOVENSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA (SKJ)

Prevádzkovateľ zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR).

Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu.

„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Vaše osobné údaje, ktoré ste nám ako „dotknutá osoba“ poskytli, spracúvame za podmienok stanovených v týchto podmienkach ochrany osobných údajov.

Článok II.
Účely spracúvania, právne základy spracúvania, kategórie dotknutých osôb, doba uchovávania OÚ, príjemcovia OÚ

Prevádzkovateľ bude vaše osobné údaje spracovávať v rozsahu, v akom ste ich poskytli. Prevádzkovateľ bude spracovávať vaše krstné meno a priezvisko, názov, adresu a dátum založenia chovateľskej stanice, telefonický kontakt, email a ďalšie kontaktné údaje za účelom evidencie členov združenia na stránkach prevádzkovateľa: https://www.civavapapillon.sk/

Článok III.
Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR.

Ide o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.

Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)

Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe písomného súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby nás prosím kontaktujte.

Online prihlásenie

Udalosti

Dôležité linky